اولین فراخوان شتابدهی رایا

تاریخ رویداد: شنبه, 29 آبان 1400

فرصت کارآفرینی و شغلی حوزه زیست پزشکی و بایوتکنولوژی

مهلت ارسال ایده در سایت: 30 آبان 1400

ارزیابی ایده‌های ارسال شده: آذر 1400

شروع دوره پیش شتابدهی: دی 1400